VEDTÆGTER AF 9.9.2010

 

For

 

Foreningen FLASH-BACK

 

 

§ I — Formålet

Foreningen har til formål hvert år på Augustiana i Augustenborg at foranstalte en åben udstilling af

samtidskunst af foreningens medlemmer

 

 

§2 — Medlemmerne

Medlemmerne af foreningen er livs- eller andre kunstnere, der cr anerkendt af bestyrelsen og dermed optaget som medlem. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, der alene kan søges fyldestgjort i foreningens formue.

 

 

§ 3 — Udstillingen

Enhver forsikring af de indsendte arbejder på hviler medlemmet selv.

Når arbejdet er leveret til udstilling, kan medlemmet ikke fordre at få det tilbage, før udstillingen er sluttet, ligesom medlemmet ikke kan stille fordringer angående anbringelse af sine arbejder på

§ 3 Udstillingen.

De udstillede arbejder kan kun sælges gennem Galleri Nørballe mod den af bestyrelsen fastsatte

afgift , vedr. malerier 50/50, skulpturer eller andre kunstværker med store produktions omkostninger

1/3 til Galleri Nørballe og 2/3 til kunstneren.

 

 

§ 4 — Kunstnermøder

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert medlem har stemmeret.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 3 mdr. efter regnskabets afslutning. — I øvrigt kan kunstnermøde indkaldes af bestyrelsen til enhver tid, og skal indkaldes inden 4 uger, såfremt mindst 10 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

 

Indkaldelsen af kunstnermøde skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden samt den fulde ordlyd af eventuelle forslag. Med indkaldelsen til det ordinære kunstnermøde skal følge årsregnskabet eller dets væsentligste tal.

 

Mødet er beslutningsdygtigt ved almindeligt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal. Ved vedtægtsændringer kræves der dog 2/3 flertal, ved vedtægtsændringer kan der stemmes ved fuldmagt.

 

Forslag, der ønskes optaget pa dagsordenen, skal afleveres skriftligt til Galleri Nørballe inden den 1. februar efter regnskabsårets udløb.

 

 

 

 

§ 5 — Dagsorden

Dagsordenen ved det ordinære, årlige kunstnermode skal indeholde følgende punkter:

 

a) godkendelse af referat fra det foregående kunstnermode

 

b) bestyrelsens beretning om det forløbne års virksomhed

 

c) forelæggelse af årsregnskab

 

d) behandling af indkomne forslag

 

e) valg af bestyrelse

 

f) valg af revisor

 

g) eventuelt

 

 

§ 6 — Bestyrelse

Bestyrelsen, der ikke modtager honorar for deres arbejde, består af 5 medlemmer, der skal være aktive livs- eller billedkunstnere, som er medlemmer af foreningen.

Ved stiftelsen: Kristian Isager, Hans Krull, Per Kramer, Jan Jensen (kasserer) og Kim Nørballe (formand).

Bestyrelsen vælges for to fir ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I ulige år vælges der tre medlemmer, og i lige år vælges der to medlemmer af bestyrelsen.

Ved førstkommende valg — år 2U 12 — er de tre ældste bestyrelsesmedlemmer på valg, mens de to

yngste medlemmer derefter er på valg år 2013.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand ag kasserer.

 

Bestyrelsens medlemmer kan udstille på Augustiana i deres valgperiode.

 

Bestyrelsen varetager foreningens administration, herunder budgetteringen.

 

Bestyrelsen har ansvar for det praktiske udstillingsarrangement, herunder tilrettelæggelse og

 

Gennemførelse af trykning af katalog.

 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft til hjælp under udstillingen.

 

Bestyrelsen er ansvarlig for pressesekretærfunktionen eller kan uddelegere denne funktion.

 

Bestyrelsen fungerer som festudvalg.

 

 

§ 7 — Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden samt 1 medlemmer af bestyrelsen. Der meddeles formanden prokura til at tegne foreningen, for så vidt angår normale ekspeditioner.

 

 

 

 

§ 8 — Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog 9.9.2010 — 31.12.2011.

Regnskabet fremlægges på det årlige kunstnermøde. Alle foreningens aktiver skal til enhver tid

Indestå på foreningens særskilte bankkonto.

 

 

§ 9 — Ophævelse

Foreningen kan kun ophæves, såfremt forslag herom vedtages på to på hinanden følgende

kunstnermøder.

Beslutning om anvendelsen af foreningens eventuelle formue træffes på det sidste kunstnermøde.

Arkivalier o.l. overdrages til en of Kulturministeriet udpeget institution eller lignende.

 

 

Således vedtaget 9.9.2010.

 

 

 

Kristian Isager                                                                                  Hans Krull

 

 

 

Per Kramer                                                                                       Jan Jensen

 

 

 

Kim Nørballe