Fortællerbrønden

Nyt oplæg maj 2010

 

EN H.C. ANDERSEN–VANDKUNST AF JENS GALSCHIØT

 

Baggrund

Jeg blev i 2005 i anledning af H.C. Andersens jubilæum opfordret af politi­kere, erhvervs­folk og borgere til at give mit bud på en skulptur der skulle hædre vor bys store digter. Det er stadig baggrunden for mit forslag. Mit første forslag var at skabe et stort monument over digteren, men på grund af omstændig­hederne, bl.a. pladsmangel i bymidten, finanskrise m.m. har jeg udarbejdet et mindre forslag der er lettere at placere i det nære bymiljø i Odense.

Jeg har forsøgt at integrere alle væsentlige dele af den oprindelige Fortællerbrønd, men der er vigtige ændringer: f.eks. har jeg valgt

·          at gøre H.C. Andersen skulpturen mindre, så den nu kun er 40 % større end naturlig størrelse

·          at bryde hele cirklen med bænken op, så den kommer til at bestå af skulpturelementer

·          at nytænke væggen med alle eventyrskulpturerne som nu er blevet integreret, dels i de skulptur­elementer der omkredser bassinet og dels optræder i de opretstående skulptursøjler

 

Min oprindelige idé var: at skabe en skulptur der viser hele H.C. Andersens univers og fungerer aktivt i bymiljøet.

-         En skulptur, hvor alle even­ty­re­ne er repræ­senteret.

-         En skulptur, der er lavet i et form­sprog som er rimelig til­gængeligt (mit normale form­sprog) og kan forstås af både børn og voksne, ud­lændinge og danskere.

-         En skulptur, som man kan gå på opdagelse i og som gør be­skueren klogere på H.C. Ander­sen.

-         En skulptur, der forholder sig til H.C. Andersens eget kalej­do­sko­pi­ske formsprog.

-         En skulptur, der tager højde for at gen­kendelsens glæde oftest er den største.

-         En skulptur, der forholder sig til og lader sig inspirere af den historisk lange serie af traditionelle H.C. Andersen portrætter.

-         En skulptur, der tager udgangspunkt i H.C. Andersen som historiefortæller og som fungerer ved at inddrage nulevende historiefortællere.

Alle disse kriterier er integreret i det nye skulpturforslag.

 

Skulpturen

 

Selve H.C. Andersen skulpturen er skabt ud fra en forestilling om en traditionel næsten national­romantisk H.C. Andersen figur. Der har i den sidste årrække været en tendens til at beskri­­ve H.C. Andersens forfængelige sider. Disse beskrivelser er muligvis korrekte, men den H.C. Andersen som jeg holder af er den kritiske fortæller, der forsvarer de svages ret til at eksistere og som på en underfundig måde tager afstand fra dobbeltmoralen både i sin samtid og i den nuværende verden. Det er også bag­grun­den for at jeg har valgt at portrættere ham i en afslappet, lidt folke­lig positur og at jeg har valgt at lægge langt det største arbejde i en skulpturel fortolkning af hans eventyr frem for personen.

Placering: Skulpturen er konstrueret på en sådan måde at den vil kunne ændre størrelse og form uden at det ændrer grundlæggende ved de enkelte elementer den består af. Denne specielle konstruktion betyder at jeg kan gå i gang med at modellere og fremstille de enkelte skulpturdele uden at der er fundet en endelig place­ring til Fortællerbrønden. Det gælder især for alle de delskulpturer der danner omkredsen omkring bassinet og selve H.C. Andersen skulpturen.

Størrelse: Jeg har fremstillet 3 skitser og modeller af mulige konstruktioner af Fortællerbrønden. Skitser er vedlagt.

1.     En opbygning op af en 3 til 4 meter høj flade/ husgavl el.lign. Det giver nogle pladsmæssige fordele, da man ikke skal kunne gå rundt om skulpturen. Bassinet vil gå i en trekantlignende form ud fra væggen og vil kun stikke ca. 4 meter ud i rummet på det bredeste sted og have en bredde på 6 til 8 meter alt afhængig af forholdene.

2.     En rund opbygning på ca. 5 til 6 meter i diameter.

3.     En mere aflang konstruktion hvor dele af skulpturen evt. placeres i en linje uden for selve vandbassinet. Denne konstruktion egner sig til et gadeforløb uden egentlig pladsdannelse.

 

Fortællerbrønden består af følgende dele:

 

Skulpturelementerne: Vandkunstens omkreds dannes af ca. 19 forskellige ’løse’ skulpturer i kobber, der placeres udenfor vandkanten så de samtidig kan fungere som bænk.

Skulpturelementernes overflade vil bestå af adskillige mindre skulpturer fra H.C. Andersens eventyr der fletter sig kalejdoskopisk ind i hinanden. Det er hensigten at der i alt vil være 120 forskellige eventyr repræsenteret som skulpturfortolkninger på disse ’bænke’. Afhængig af skulpturens endelige placering og størrelse kan nogle af disse skulpturelementer konverteres til mindre opretstående søjler med eventyr­for­tolkninger.

Det ene af elementerne vil fungere som en mindre søjle hvori der indgraveres navne på donorer og et ’kort’ på dansk og engelsk over Fortællerbrønden, så man kan se hvor de enkelte eventyr er placeret.

Lidt inde i selve bassinet vil der være anbragt et skulpturelement der fungerer som fortællerstol. Når man sidder på denne stol, vil H.C. Andersen figuren rejse sig op i baggrunden.

 

H.C. Andersen skulpturen: I bassinet sidder en 2 meter høj skulptur af H.C. Ander­sen i færd med at tage fodbad i bassinet. Han er udført forholdsvis traditionelt, iført skøde­frakke og stadstøj, men han har valgt at tage sig en lille tænkepause, og har smidt skoene for at køle sine fødder i bassinet. Størrelsen på figuren er ca. 40 % større end naturlig størrelse (250 cm hvis han stod op).

H.C.A. figuren sidder på en kasse/klippelignende konstruktion der samtidig indeholder pumpesystem, vandrensning, strømforsyning m.v. til Fortæller­brønden.

 

Skulptursøjlerne: I H.C. Andersen figurens nærhed rejser der sig 2 store skulp­tursøjler i en højde af 4 meter. Skulptursøjlerne vil være en skulpturel fortolkning af nogle af H.C. Andersens mest markante eventyr. Alt afhængig af skulpturens endelige placering og størrelse kan søjlerne splittes op så de består af flere mindre søjler.

Fra søjlerne vil der konstant flyde en lille strøm af vand hen over overfladen.

 

Bassinet /Vandskulpturerne: Bassinet vil have varierende dybde fra 10 cm i kanterne til 50 cm vand på det dybeste, det overrisles periode­vis fra små dyser anbragt i siderne på bassinets kant.

Der vil der være placeret adskillige mindre skulp­turer i vandoverfladen hovedsageligt af de H.C.A. figurer, der tilhører vandelementet, såsom Agnethe og Havmanden, Havfruen, Dynd­kon­gens Datter osv.  

Der placeres også en del trædesten i bassinet, således at de mere modige og nysgerrige vil kunne komme tæt på skulpturerne ude i bassinet.

 

 

Interaktiv skulptur

 

Skulpturen har indbygget nogle praktiske funktioner:

 

·        Den vil fungere som en slags afslapningsoase, hvor de forbipasserende kan sidde på bronze-skulpturerne der udgør bassinets kant og slappe af, evt. tage et lille fodbad sammen med Andersen.

·        Vandkunststen er konstrueret så dele af den kan fungere om vinteren og der vil komme et is­massiv på søjlerne, først her vil man kunne se skulpturen der fortolker ’Snedronningen’.

·        Historiefortællerpladsen, der er integreret i bassinet, skal bruges, f.eks. på en fast ugedag, hvor en historiefortæller kommer og fortæller en eller flere historier, hvis vejret tillader det. Det skal ikke nødvendigvis være H.C. Andersens eventyr. Jeg har talt med Odense Fortæl­ler­for­ening, der gerne vil være med til at opbygge en sådan tradition, som i øvrigt også eksi­ste­rer i Central park i New York. På denne måde bygges der bro fra den gamle even­tyr­dig­ters univers til den spillevende fortællertradition, der eksisterer i Danmark. Man kunne også forestille sig, at Odense i forbindelse med besøg af gode fortællere (en skuespiller som Ghita Nørby m.v.) opfordrer dem til at sætte sig op på stolen og give en fortælling til odenseanerne.

·        Fortællerbrønden består af mange hundrede skulpturer, der er flettet ind i hin­anden. Alle Andersens 156 eventyr vil være repræsenteret med en skulptur-fortolkning, f.eks. fra ’Fyr­tøjet’ med soldaten, heksen, hundene og prin­sessen, men også med en del sidefigurer, som vil flette sig ind forskel­li­ge steder i væggen, f.eks. fyrtøjet, fængslet, kongen, døren med krydset osv. Andre eventyr vil kun være fortolket af ganske få skulpturer. Hvis alle eventyr­figurerne med sidefigurer skulle beskrives, ville der være over 5.000 skulpturer, men da dette ville være en helt uoverskuelig opgave har jeg valgt ’kun’ at lade ca. 5-600 skulpturer indgå, men selv med dette mindre antal figurer vil H.C. Andersen-universets kompleksitet være åbenbar.

·        Kun meget få mennesker vil være i stand til at placere alle figurerne i even­ty­rerne, men alle vil forsøge. Det vil øge kendskabet til hele H.C. Ander­sens omfattende forfatterskab og give de besøgende kendskab til de mere ukendte eventyr. Man kunne forestille sig, at besøgende ville sætte en ære i at genkende flest mulige eventyr, og derved vil hele fontænen komme til at fungere som en slags interaktiv skulptur, hvilket formentlig også vil have et stort turist­mæssigt potentiale.

 

Materialer: kobber og bronze.

 

Belysning: Skulpturen belyses om aftenen ved at placere undervands­pro­jek­tø­rer der oplyser vand­overfladen og ved hjælp af spot på H.C.A. figuren, skulpturbænkene og søjlerne.

 

Placering: På en central plads eller park som byen er interesseret i at gøre til en afslapningsoase.

 

Mere info: Jeg står altid til rådighed ved at fremvise modellerne og med yder­li­gere informationer om mine H.C.A. tanker, hvis det har interesse.

På min webside: www.aidoh.dk er det muligt at hente og læse denne beskrivelse, diverse skriverier med tilknyt­ning til skulpturen og fotos af modellen.

 

 

 

Jens Galschiøt, Billedhugger, Banevænget 22, DK-5270 Odense N

Tlf. (+45) 6618 4058, Privat (+45) 6614 4038, Fax (+45) 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk, Internet: www.aidoh.dk

 

 


Budget for

Fortællerbrønden

Til ’nyt udkast maj 2010’

 

Forudsætninger:

Budgettet er udregnet med en ’værkstedstimeløn’ på 360 kr. Den indeholder arbejdsløn, feriepenge, værksted, værktøj, brug af maskiner, kraner, div. løbende materialeforbrug (ler, træ, armering, svejse­tråd, gas m.v.), el, varme m.v. Fremstilling af kunst er kun belagt med 5% moms og timelønnen indeholder derfor ikke moms.

 

En uge = 37 x 360 = 13.320 - To uger = 2 x 37 x 360 = 26.640 - Tre uger = 3 x 37 x 360 = 39.960

En måned = 4,3 x 37 x 360 = 57.276

 

 

Cirkel:

Ca. 19 meter skulpturelementer der udgør bassinkanten, i alt 19 stk. med en længde på 60 - 90 cm. Dele af disse elementer kan konverteres om til mindre opretstående søjler afhængig af den endelige placering af skulpturen og den ene af elementerne vil fungere som en mindre søjle hvori der indgraveres navne på donatorer og et ’kort’ på dansk og engelsk over Fortællerbrønden så man kan se hvor de enkelte eventyr er placeret.

 

Fremstilling af 1 gennemsnits-element med 6 til 74 eventyr repræsenteret

Opmodellering 1 måneds arbejde                                                                              57.276

Afbinding med silikone 1 uge                                                                                  13.320

Voksarbejde i.f.m. støbning 1 uge                                                                            13.320

Støbning af skulptur i kobber en uge                                                                        13.320

Slibning, patinering, armering m.v. 1 uge                                                                  13.320

Materialer 120 kg kobber/stål/ beton/silikone                                                            10.000

I alt for et færdigt element                                                                                        120.556

 

I alt for alle 19 elementer: 19 stk. x 120.556                                                           2.290.564

 

Materialeforbrug i alt: 2,5 tons kobber

 

 

HCA figur /m siddesokkel (40 procent højere end naturlig størrelse)

Opmodellering 2,5 måned                                                                                        143.190

Afbinding i silikone 3 uger                                                                                          39.960

Voksarbejde og opsætning 3 uger                                                                               39.960

Støbning i bronze af hoved og hænder, 2 uger                                                           26.640

Støbning i kobber af kroppen, fødderne m.v. 2 uger                                                  26.640

Montering, patinering, slibning m.v. 3 uger                                                                39.960

Materialer: kobber 200 kg inkl. støb à 100, bronze 100 kg og smelt à 100                 30.000

Silikone, gips m.m.                                                                                                      15.000

I alt for HCA figur                                                                                                                        361.350                                                    

Søjler 2 stk.

 

1 søjle:

Opmodellering 2,5 måned                                                                                        143.190

Afbinding i silikone 3 uger                                                                                           39.960

Voksarbejde og opsætning 3 uger                                                                                39.960

Støbning i bronze af hoved og hænder, 2 uger                                                           26.640

Støbning i kobber af selve søjlen m.v. 2 uger                                                              26.640

Montering, patinering, slibning m.v. 3 uger                                                                39.960

Materialer: kobber 300 kg inkl. støb à 100, bronze 100 kg inkl. smelt à 100              40.000

Silikone, gips m.m.                                                                                                      18.000

I alt for den ene søjle                                                                                               374.350         374.350

I alt for den anden søjle                                                                                                                374.350                              

 

Mindre HCA figurer i bassinet m.v.10 stk. à 60.000                                                600.000         600.000

 

 

Kar:

Stålplade: 30 m2 x 3 mm x 8 kg: i alt 720 kg à 50                                                       36.000

Svejsning, opbygning m.v. 2 mdr. (ekstern hjælp)                                                    143.190

Dyser, rør m.v., montering: 2 mdr. (ekstern hjælp)                                                   143.190

Materialer inkl. pumper, vandrensning m.v.                                                              200.000

Div. rør og dyser                                                                                                         50.000

I alt for kar:                                                                                                               572.380         572.380

 

 

Anlæg:

Fundamentet støbning                                                                                               150.000

Vandforsyning/afløb                                                                                                   30.000

Strømtilførsel                                                                                                               20.000

Lys og strøm montering på skulptur                                                                          200.000

I alt anlæg                                                                                                                  400.000         400.000

 

 

I alt for skulptur: 4.972.994