SMYKKESMEDEN

GALLERI GALSCHIØT - SMYKKESMEDEN - SKULPTURSTØBERIET - VÆRKSTEDET

Jens Galschiøt - Banevænget 22 - DK-5270 Odense N - Tel.: 6618 4058 – Fax: 6618 4158 - E-mail: aidoh@aidoh.dk - Internet: www.aidoh.dk

 

 

 

Standardkontrakt imellem kommune og Projekt for voksne

 

Denne kontrakt er en modificeret kontrakt af den aftale som vi har med Odense kommune 1/1 2009.

 

 

Anvisende kommune:

 

Sagsbehandler/kontaktpersoner:

 

Aftalen omfatter følgende elever: 

 

Periode begyndende fra:

 

 

 

Beskrivelse af aktiverings- og forrevalideringstilbud

 

Projektet ledes af Jens Galschiøt, der er uddannet klejnsmed, selvlært billedhugger / sølvsmed og har 24 års erfaring i arbejdet med aktivering, jobtræning og afklaring af bistandsklienter. Projektet har haft et formaliseret samarbejde med Odense og andre kommuner gennem de sidste 24 år.

Vi har til huse i nogen store fabrikshaller i Odense N.  Det er et værksted som bugner af allehånde kulturelle aktiviteter.

Smykkeværksted: Vi fremstiller og designer smykker helt fra den første voksklump til det helt færdige smykke i sterlingsølv eller bronze.

Støberi: Billedhuggerværksted, der støber og klargør bronzeskulpturer og vandkunste. Disse skulp­tu­rer udstilles på gallerier og kunstmuseer.

Kunsthappeninger og kunstinstallationer: I forbindelse med vores trang til at blande os i diskus­sio­nerne om verdens globale og lokale ubalance, er vi involveret i en del større kulturprojekter og kunst­happeninger.

Galleri Galschiøt: Her udstiller vi egne og andres værker. Ligeledes bliver galleriet brugt til meget andet end udstillinger, så som teaterforestillinger, div. arrangementer, foredrag m.m.

 

Projektets formål

Gennem konkret håndværksmæssig produktion af kunst og smykker med tilhørende udstillingsmæssigt og administrativt arbejde, tilbyder vi at tage os af socialpædagogisk jobtræning og erhvervsafklaring for Odense og andre kommuner. Vores tilbud er at erhvervsmodne og jobvurdere socialt belastede og sårbare klienter.

 

Vi arbejder på:

-      At hjælpe og støtte klienterne til erhvervsmæssig såvel som personlig afklaring.

-      At styrke deltagernes motivation og hjælpe klienten til at udvikle ansvarlighed og at tage ansvar for eget liv, hvor målet er at blive selvforsørgende.

-      At afklare, styrke og skabe grobund for klienternes deltagelse i samfundet.

-      At hjælpe klienten til at finde sin egen rolle i samfundet.

-      At understøtte klientens personlige udvikling.

-      At understøtte og følge klienterne, til de er parate til at gå direkte ud i arbejde eller uddannelse med henblik på senere selvforsørgelse.

 

Målgruppen

Projektet er velegnet til både kvinder og mænd, og vi tilstræber en ligelig fordeling mellem kønne­ne.

-      Aldersgruppe: 18 år og opefter. Gennemsnitsalderen plejer at ligge sidst i 20erne med elever fra 15 til 50 år.

-      Klienter der skal jobtrænes eller jobvurderes.

-      Socialt velfungerende revalidender med fysiske problemer.

-      Klienter med sociale, psykiske og eksistentielle problemer.

-      Klienter der har udtalte vanskeligheder med at fastholde/opnå et tilhørsforhold til arbejds­mar­ke­det eller til en uddannelsesinstitution.

-      Klienter der har brug for et lille, tæt, engageret miljø for at kunne udvikle sig og lære egne resur­ser at kende.

-      Klienter med misbrugsproblemer, der har taget de første skridt selv og har gennemgået en afgift­ning og har brug for social støtte for at komme videre.

Beskæftigelsesmæssige indhold

-      Fremstilling og design af smykker helt fra den første voksklump til det færdige smykke i ster­ling­sølv og bronze.

-      Billedhuggerværksted, der støber og klargør bronzeskulpturer og vandkunste. Større og mindre stål­konstruktioner.

-      Konkrete praktiske gøremål i forbindelse med kunstinstallationer og happeninger.

-      Konkrete praktiske gøremål i forbindelse med vores galleri. Galleriet bliver brugt til meget andet end udstillinger - så som teaterforestillinger, div. arrangementer, foredrag m.m. Medarbejderne indgår i det praktiske arbejde omkring disse arrangementer.

-      Administration, kontorarbejde og edb-behandling.

-      En del af værkstedets aktiviteter, består i almindelig rengøring, oprydning og vedligeholdelse af stedet samt anlægsarbejde og almindelig pedelvirksomhed.

-      Kortere varende udlandsrejser kan indgå i opholdet.

Tilbudets metode

Værkstedets generelle pædagogiske holdning er:

- At det vigtigste i et hvert menneskets liv er at tage ansvar for sin egen udvikling og liv.

Vi mener:

- At de fleste sociale problemer opstår, fordi det enkelte menneske - "klienten" - aldrig har nået at udvikle voksenansvarlighed i overgangen fra barn til voksen eller på et eller andet tidspunkt i deres liv har opgivet og overladt ansvaret til andre.

                  

Årsagerne kan være mangfoldige, eksempelvis:

-      Tidlig skadet i forbindelse med omsorgssvigt og andre traumatiske oplevelser.

-      Indlæringsvanskeligheder.

-      Marginalisering i opvæksten.

-      Opvækst i miljøer, der altid har overladt ansvaret til andre.

-      Årelang passiv forsørgelse, hvor socialrådgivere og socialforvaltningen har fået forældrerollen og derfor ufrivilligt har fastholdt klienten i en barnerolle, hvor forpligtelser ikke er gældende.

-      Pludselig opståede personlige kriser hvor livet er blevet for ubærligt til at tage ansvar for. 

 

Vores mål er:

at vi kan få deltagerne til selv at overtage styringen og ansvaret i alle livets gøremål for derved at fri­gøre resurser til at håndtere og fastholde et uddannelsesforløb, erhvervsarbejde, løse familie­mæs­si­ge og personlige konflikter etc. Det er i høj grad elevernes selvforståelse, der fastholder dem som sociale klienter.

 

Metoden til dette er individuel, for at blive behandlet ens, skal man behandles forskelligt, kendetegnende ved at:

-      Vi har skabt et kollektivt, accepterende og udfordrende arbejdsmiljø. Alles deltagelse og ansvar over­for såvel arbejdsmæssig som personlig involvering ligger som et massivt krav, med vidt­gå­en­de hensyntagen til den enkeltes resurser og evner.

-      Vi er et åbent produktivt miljø, hvor alle deltager på lige fod. Eleverne bliver inddraget i alle processer fra fejning af værkstedet til edb-kendskab og administrativt arbejde. Derigennem får de afprøvet deres forskellige resurser, der senere kan danne grundlag for erhvervsvalg.

-      Projektets aktiviteter medfører at medarbejderne og eleverne på værkstedet bliver inddraget i en mængde almene problemstillinger om, hvordan verden og vores samfund fungerer. Racisme­dis­kus­­sio­ner, vækstfilosofi kontra forureningsdiskussioner, den globale sociale virkelighed, uden­rigs­­poli­tik, avislæsning, nyhedsoplysninger etc. Dette giver ofte den enkelte elev en bevidst­hed om, at de tilhører nogle af de mest privilegerede unge på kloden og at det er op til én selv at bruge de muligheder, der ligger lige for, i stedet for at forfalde til fatalisme og selvmedlidenhed.

-      De faglige indlæringsprocesser på værkstedet er baseret på det gamle mesterlærerprincip. Delta­ger­­ne lærer håndværket og processen ved at arbejde sammen med, dels kollegaer der har lært faget og dels værkstedets arbejdsledere. Projektet er tilrettelagt sådan, at der er et utal af faglige niveau­er - fra helt enkle rutineprægede produktioner til højt specialiserede og tekniske krævende opga­ver. Projektdeltagerne får således mulighed for at arbejde med ting, som de kan overskue og derved udvikle en basal tillid til egne evner, for derefter at opbygge resurser til at gå i gang med de mere krævende opgaver.

-      I forbindelse med arbejdet bliver der løbende undervist i mere alment stof, som procentregning – mæng­delære, geometri, svejseteori, sikkerhed, formlære osv. Undervisningen vil som hoved­re­gel foregå i arbejdssituationer, da mange af vores elever blokerer, hvis de kommer på skole­bæn­ken. Dette gælder dog ikke de skolepligtige elever der modtager specialundervisning af en folke­sko­lelærer.

-      Eleverne vil ofte blive mødt med udfordringer om f.eks. at deltage i kontorarbejdet, selv om de aldrig har kunnet stave eller håndtere en computer. Indfaldsvinkel til projektet for den enkelte elev er ikke endegyldig og grænserne er flydende. Elevens ønske har måske været at komme på konto­ret, men vedkommende ender på værkstedet eller omvendt. Vi har i den forbindelse haft adskil­lige eksempler på, at eleverne i denne proces har skiftet erhvervs- eller uddannelsesønske. På den måde lærer vi eleverne at tænke i muligheder frem for begrænsninger.

-      Værkstedets udadvendte aktiviteter og produktion af kunst, der ligger langt fra, hvad man nor­malt ville opfatte som projektarbejde, giver en del præstige for deltagerne. Det betyder at vi ofte har et samarbejde med deltagernes familie og venner, der kommer og hjælper til på værk­ste­det eller deltager i forskellige arrangementer.

-      Nogle af vores elever er belastet af dybtgående psykiske blokeringer, problemer, tidlige trau­ma­ti­ske oplevelser, omsorgssvigt, identitetsproblemer m.v. For at understøtte elevernes udvik­ling har vi derfor tilknyttet en uddannet gestaltterapeut, der har årelang erfaring i den typer følsomme og fortrolige samtaler, der skal til for at klienten kan få afdækket sin situation. Dette tilbud gives til dem vi vurderer kan have gavn af det. Det er frivilligt at modtage denne hjælp. Indtil videre har mellem 30 - 50 % af projektets deltagere gået i terapi. Udgifterne til terapeuten er ikke bud­get­lagt som projektudgift, men betales ud af værkstedets andre midler, da det er vores erfaring at vi i ansøgninger om psykologstøtte altid skal sygeliggøre vores elever, og da vi ikke mener at man skal være syg, snarere tværtimod, for at gå til terapi har vi valgt at betale dette selv.

                

Fastansat personale

-      Jens Galschiøt: Uddannet klejnsmed, selvlært billedhugger og sølvsmed. 24 års erfaring i arbejdet med aktivering, jobtræning og afklaring af bistandsklienter, 1 1/2 års efteruddannelse i gestalt­tera­peu­tiske behandlingsformer. Har haft et formaliseret samarbejde med Odense Kommune gennem de sidste 16 år.

-      Kurt Hansen: Maler, skibsbygger og smykkesmed. Leder af Odense Kommunes Erhvervs­træ­nings­skole i 15 år og en af de mest erfarne socialpædagoger i Odense. Kurt står for ledelsen af værkstedet og er sammen med Jens pædagogisk ansvarlig.

-      Vagn Frausing: Taler og skriver 7 sprog flydende og fungerer som stedets 'udenrigsminister'. Vagn står for vores udenlandske korrespondance. I forhold til eleverne yder han støtte til redige­ring af skriftlige formuleringer.

-      John Bonnesen: Tegner, maler og maskinarbejder. John tager sig af vores produktion af vinglas.

-      Søren Lilliendal Hansen: Ædelmetalstøber, animator, kunstner. Har været i ædelmetal-lære på Galschiøts bronze- og sølvstøberi.

-      Susanne Gordon: i lære som ædelmetalstøber.

 

Eksternt personale

Colette Markus: Uddannet gestaltterapeut med selvstændig praksis siden 1990. Arbejder med perso­na­letræning, supervision, individuel- og parterapi. Yderligere oplysning: www.markus.dk

Evaluering

-      Hver 3. måned afholdes et møde med den enkelte klient, sagsbehandler og projektleder. På dette møde diskuteres hvordan det går, videre foranstaltninger og mål.

-      Der vil løbende foregå evaluering med relevante samarbejdspartnere.

 

Tilbuddets omfang

Arbejdstiden

-      Deltagerne er indskrevet 37 timer om ugen.

-      Daglig arbejdstid:     Kl. 8 - 16 (mandag og tirsdag)

                                   Kl. 8 - 15 (onsdag - fredag).

 

Optagelsesterminer

-      Løbende indtag.

-      Ikke tidsbestemte forløb, men løbende vurdering af projektdeltagernes udbytte af fortsat ophold i samarbejde med de enkelte socialrådgivere - minimum hvert kvartal.

-      Deltagerne henvises direkte fra sagsbehandler til projektet.

-      Indskrivning foregår gennem en visitation, hvor sagsbehandler og klient og projektleder drøfter opholdets mål og forventninger. Visitationen foregår på projektet.

-      Der skal påregnes en personudgift til arbejdstøj, pr. indskrevet deltager. Arbejdstøj er en nødven­dighed, da der arbejdes med syre på værkstedet. Pt. en udgift på ca. 1700 kr.

 

Honorar og indskrivning

Få tilsendt, priser, pjecer og yderligere materiale ved at sende din postadresse til e-mail: aidoh@aidoh.dk

Der indgås aftale på hver enkelt klient (CPR-nr.). Aftaleformular kan rekvireres hos projektet. Sags­behandlere fra Odense Kommune kan bruge henvisningsskema. Vær i den forbindelse opmærk­som på at bevillingen skal tages ud af det enkelte områdekontors eget decentrale budget for aktivering og forrevalidering.

-      Speciel honorarpris for under 18 år: på grund af skoleundervisning m.v. aftales honoraret indivi­du­elt.

-      Projektets honorar betales månedsvis forud.

-      Ved elevens uberettigede ophør på projektet modtages honorar for løbende måned + 30 dage.

Hver den 20. i måneden fremsendes regning til klientens sagsbehandler til anvisning den 1. i måne­den.

 

                 Beløbet bedes indsat på Smykkesmedens konto:

                 Danske Bank, Flakhaven, Vestergade, 5000 Odense C

                 Reg. nr. 0996, konto nr. 911 01 16540

                

For yderligere oplysninger kontakt projektet:

Jens Galschiøt eller Kurt Hansen, telefon: 6618 4058

 

Undertegnede bekræfter indgåelsen af denne kontrakt

 

For anvisende kommune                                               Ansvarlig for projektet

Dato                                                                                Dato

 

 

 

 

---------------------------------------------                                  --------------------------------------