Samarbejdsaftale

(standardkontrakt)

 

Denne standardkontrakt er en modificeret udgave af vores samarbejdsaftale med Odense kommune 1/1 2009.

                                                                

 

Mellem projektleder Jens Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N.

Tlf.: 6618 4058 / Fax.: 6618 4158 / E-mail: aidoh@aidoh.dk.

 

 

 

og

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftalen omfatter følgende elev

 

 

 

 

 

 

Særlige vilkår

 

 

 

Projektbeskrivelse

 

Arbejdstræning samt pædagogisk og social motivation på værksted, som er udstyret til skulpturstøberi og produktion af smykker. Værkstedet er godkendt af arbejdstilsynet.

 

Den daglige arbejdstid er fra kl. 08.00 - 15.00/ 16.00 i alt 37 timer.

 

Projektleder Jens Galschiøt har ansvaret for lovpligtig arbejdsskadeforsikring vedrørende de unge.

 

 

 

Målgruppe

 

Målgruppen er unge i alderen 14 til 18 år med udtalte adfærdsvanskeligheder. Der kan under specielle forhold dispenseres for aldersafgrænsningen. Beslutning herom træffes i forbindelse med visitationen.

 

Vi har også elver i alderen 18 til 60 år men de er ikke omfattet at denne standardkontrakt

 

 

 

Finansiering

 

Honorar til projektleder og arbejdsdusør til de unge på værkstedet bevilges i henhold til Lov om social service

 

 

I situationer, hvor ansvaret for den unges sagsbehandling er overgået til Kultur- og Socialforvaltningen, ydes honorar og arbejdsdusør i henhold til gældende lovgivning på Kultur- og Socialforvaltningens område.

 

 

 

 

Honorar til projektleder

                                                                

Få tilsendt, priser, pjecer og yderligere materiale ved at sende din postadresse til e-mail: aidoh@aidoh.dk

 

En ung udgør sædvanligvis en enhed. En særligt belastet ung, der udelukker, at alle pladser kan benyttes, kan efter beslutning i forbindelse med visitationen aftales at blive betragtet som 2 enheder, hvorved der betales 2 gange den gældende takst.

 

Honoraret udbetales forud for hver den første i måneden. Afbrydes den unges ophold giver projektleder straks den henvisende kommune meddelelse herom.

 

Ved en ungs ophør i utide modtager projektet honorar til og med den efterfølgende kalendermåned.

 

Projektleder modtager honorar ved lovligt fravær pga. sygdom og sørger i den forbindelse selv for vikardækning således, at værkstedets drift opretholdes.

 

 

 

Arbejdsdusør

 

Der udbetales i henhold til SEL §40 stk.3 nr. 9 (pr 1/1 2007 §52, stk.3 nr.9) en timebaseret arbejdsdusør til de unge for præsterede arbejdstimer. Projektleder får refunderet udbetalt dusør, samtidig med projektlederhonoraret for perioden.

 

Projektleder udarbejder regnskab for de unges præsterede timer.

 

Arbejdsdusør – p. t. gældende takster:

 

                                              

15 år:  24 kr. i timen

l6 år:   27 kr. i timen

l7 år:   29 kr. i timen

 

Heraf fratrækkes 6 kr. til feriepenge

 

 

Ved visitering af en ung til værkstedet udstedes en rekvisition til den unge på kr. 1700 til arbejdstøj og et par sikkerhedssko.

 

 

Undervisning

 

Undervisningspligtige elever, som optages på værkstedet, forudsættes at modtage pligtig undervisning. Der er etableret undervisning på selve projektet til Odenses kommunes elever. Denne skole kan bruges af andre kommuner mod honorar, dette aftales individuelt for hver ung.

 

 

Visitation til projektet

 

Visitation til projektet varetages i samarbejde med projektleder Jens Galschiøt og den ansvarlige myndighed fra anvisende kommune.

 

 

 

 

 

 

Tavshedspligt

 

Projektleder har tavshedspligt i forhold til de oplysninger, som han kommer i besiddelse af i forbindelse med samarbejdet med Serviceafdelingen. Projektleder har underskrevet en tavshedserklæring.

 

Tilsyn

 

Tilsynet med den enkelte unge varetages af sagsbehandleren fra det henvisende områdekontor.

 

 

Ferie & fridage

 

Projektet holder ferielukket i i alt 5 uger og 2 dage fordelt over et kalenderår:

 

Ferie-/fridage planlægges i samarbejde med de unge og dennes rådgiver.

 

Der udbetales honorar til projektleder samt opsparede feriepenge til de unge i ferieperioder.

 

 

 

Samarbejdet mellem projektet og Kommunen

 

Efter en ung er visiteret til projektet afholdes der forud for den unges påbegyndelse et møde mellem projektleder, den unge og den henvisende sagsbehandler. På mødet planlægges den unges ophold og arbejdsopgaver (punkter) i projektforløbet.

 

 

 

Projektlederen er ansvarlig for, at sagsbehandleren underrettes såfremt, der er forhold, der gør, at den aftalte plan må afviges eller, at den unge ikke overholder de indgåede aftaler

 

 

 

 

Dato:                                                              Dato

 

 

 

For projektet                                                  For anvisende kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Jens Galschiøt.

 

------------------------------------                        --------------------------------------