Jens Galschiøt, Billedhugger, Banevænget 22, DK-5270 Odense N

Tlf. (+45) 6618 4058,  privat (+45) 6614 4038, Fax (+45) 6618 4158 - E-mail: aidoh@aidoh.dk, Internet: www.aidoh.dk

 

Lad kaos herske!

- Tanker om kulturpolitik til støtte for vækstlaget

I anledningen af kulturkonferencen i Odense om kulturstrategi vil jeg hermed nedskrive nogle af de forslag som jeg før er kommet med.

Man skal give kulturstøtte på en måde der gene­rerer aktivitet og understøtter udvikling af et kulturelt vækstlag i Odense. Det er vigtigt at skabe nogle åbne rum og rammer der støtter vækstlagene fra de er helt spæde. Kultur og kunst opstår ofte af sig selv, hvis de rette betingel­ser er til stede, men det kræver at man er villig til at lade kaos herske. Kun igennem nogle frie og næsten anarkistiske organisationsrammer kan vækstlagene blomstre.

Dette kræver en dyb forståelse og tillid til kultur­aktø­rer­ne, som offentlige systemer næsten aldrig har. De vil hellere bruge milli­o­ner af kroner på lønninger til kultur­ad­mi­nistratorer der skriver oplæg, organi­se­rer konferencer og møder hvor man diskuterer hvordan kulturfolkene skal støttes og især hvordan man får styring og kontrol med hvad de laver. Det har den para­doksale konsekvens at alle pengene er brugt af embedsmænd, kustoder, billet­kontrol­lø­rer og at der kun er almisser tilbage til dem der faktisk laver kulturen.

Derfor drop kontrollen, reducer kontrollørerne og brug pengene til at omskabe Odense til et væksthus for kultur.

 

Slip Ånden løs og se hvad der sker!

 

Ideer

Ide fra Irland

Alle kunstnere (musikere, skuespillere, billedkunstnere m.v.) bosat i Odense fritages for kommunal skat, hvis de tjener under 170.000 kr. Denne ordning har man i Irland, hvor kunstnere er fritaget fra skat overhoved. Dette vil betyde at Odense vil promovere sig som kulturens by og mange kunstnere vil flytte hertil. Det vil formentlig ikke koste noget, da mange af de tilflyttede kunstnere vil bringe deres ægtefælde med, der jo betaler normal skat. Mange kunstnere som f.eks. mig selv vil ikke få gavn af ordningen, da vi jo tjener over 170.000 kr. Det betyder at ordningen er målrettet vækstla­ge­ne og de unge.

Ide fra Ballerup

Der lægges en klausul på nyudstykkede byggegrunde om at 3% af byggesummen skal bruges på kunstnerisk udsmykning af det udstykkede område. Dette koster heller ikke noget, da det jo er bygherrerne der betaler. I Ballerup har det givet en meget interessant udvikling i byrummene.

Dobbelt entreindtægt

Alle kulturarrangementer understøttes ved at kommunen giver tilsagn om at fordoble den entreind­tægt, som kulturaktøren selv er i stand til at få ind. Dette ville betyde at man var sikker på, at nogle af kulturpengene også resulterede i aktivitet i Odense for borgerne.

Ide fra Århus

Kommunen giver støtte til kulturen ved at stille lokaler til rådighed med varme, el, computer, prin­ter, telefoner og hjælp til sparring og ansøgninger til fonde m.v. Det har betydet en hel del spænden­de aktiviteter i Århus og har skabt mange aktiviteter, der senere indgår i det kulturelle udbud.

Gamle fabriksbygninger

Kommunen stiller nogle gamle uistandsatte fabriksbygninger til rådighed, så kulturaktørerne kan udfolde sig frit der. Det har givet meget positive resultater i både Berlin og Gdansk.

En fri pulje til økonomisk understøttelse af private initiativer til kulturelle aktiviteter i Odense.

Arbejdslegater

Der uddeles en række lokale personlige legater til nogle af de aktive og ofte meget økonomisk pres­se­de kulturaktører. Man kunne forestille sig legater i størrelsesorden 120.000 kr. årligt i en periode på 3 år. Det ville betyde at Odense kunne honorere og anerkende nogle af de kulturfolk der har brugt store dele af deres liv på at skabe kulturelle oplevelser for borgerne i Odense. Konkrete per­son eksempler kunne være: Ingrid Kristensen Odense Danseteater, Inger Birkestrøm Juul (event), Mime-Gert og andre ildsjæle som stort set lever på sultegrænsen, men er meget betydningsfulde for vores by.

Drøm selv videre.

Venlig hilsen

Jens Galschiøt

Odense 19.04.04

 

Level Up

Writings by Jens Galschiot
Additional Information:
Categories: Writings by Jens Galschiot | About Jens Galschiot
Type: Documents
Dates: 19th April 2004