KUNSTHAPPENINGENS FORLØB I DE TYVE BYER


        

 

                  

LÆSERVEJLEDNING

                   Den første adresse, der står under de forskellige byers navn, henviser til det sted, som den første meddelelse om opstil­lin­gen blev sendt til. Fax på dagen henviser til en telefax med et brev til borgmestre og politi og en pressemeddelelse, der blev ud­sendt straks efter opstillingen af skulpturen i hver by. (se kopi under fakta liste i slutningen af dette dossier)Navnet novembermateriale, der figurerer i listen, er den dokumentation der blev sendt i slutningen af november 1993 til borgmestrene i de tyve byer. Der forklares mere uddybende om happeningen og dens baggrund, og pseudo­ny­met "Cogito" afsløres. Borgmestrene opfordres til at vise deres gode vilje og til enten at samarbejde om at finde et nyt sted til skulpturen eller sælge den og give pengene til anti-racistiske/humanitære formål. Desuden medsen­des kopier af de første pressemeddelelser etc. samt en video og andet materiale om Jens Galschiøt Christophersens øvrige kunstne­riske arbejder. Materialet distribueres samtidig til pressen i de 11 lande, der deltog i happeningen.


 

                   Danmark står først, derefter står landene i alfabetisk orden.

 

 

 


DANMARK

 

København

                  Overborgmester

Jens Kramer Mik­kelsen

Gyldenløvesgade 4, 2.

1369 København K.

 


Tlf.: 33 66 33 66

 (KBH.s kommune)

Tel.  33 15 50 18

Fax: 33 32 80 64

 

 


Forløb: Opstillet på Rådhus­pladsen tirsdag d. 9/11, 1993, kl. 8.17. Inden et døgn var gået, var skulpturen flyttet til den anden side af Rådhuspladsen efter or­dre fra byplansborg­mester Peter Martinussen (S). Fax på dagen til politi og borgmester og novem­ber­materiale er sendt. Svar modta­get fra borgmesteren for Magistra­tens 4. afde­ling, Bente Frost, der, selvom hun understre­ger at kom­munen bestemt ikke accepterer at skulpturen var opstillet ulovligt, tilken­degiver sin "respekt for den kunstneriske indlevelse og de store arbejdsmæssige ressourcer" der er lagt i pro­jektet. Og videre: “Jeg kan kun er­klære mig enig i det generelle budskab og sam­tidig glæde mig over, at der findes kunstneriske kræf­ter, som sætter meget ind på at gøre opmærksom på problematikken". På initi­ativ fra Blågårdens beboer­forening flyttes skulpturen til "Den Røde Plads" på Nørrebro, hvor den nu står permanent. Den officielle indvielse skete d. 29/3 1994 og var arrangeret af beboerforeningen med del­tagelse af Tom McEwan, jazz­musik og unge indvan­drere fra sammenslut­ningen "Kys Racismen farvel". Indtil da stod skulpturen på Rådhuspladsen. I slutnin­gen af maj udsættes skulp­turen for hær­værk, den væl­tes og hovedet stjæ­les. Kunstneren fremstiller på ini­tiativ fra beboerfore­ningen et nyt hoved. Skulpturen er nu en fast del af det lokale bybillede, godt bol­tret til pladsens fliser. Svinehun­dens itus­låede ører vidner dog om, at den stadig provokerer.

 


Der har i Danmark været en me­get omfat­tende - og bred - presse-dækning på hap­peningen: Radio og TV, både landsdækkende - og lokalt, og de fleste morge­naviser bl.a. Ber­lingske, Jyllandsposten, Informa­tion og BT i dagene omkring hap­peningen. En journalist fra Ber­lingske Tidende og Press var med på en af opstillings-ruterne og dækkede løbende hap­peningen. Senere jævn­lig dækning i lokala­vi­ser, TV og Radio bl.a. i Uge­magasinet Reflex (P1) Danmark­skanalen "Ugens Gæst"(P3); "Ul­vetimen", Ungdomsprogrammet Transit, Polykrom (DR-TV), flere indslag i TV2 bl.a. morgenprogram m. Ann Mariager og Bubber. Desu­den artikler i flere blade bl.a. fagforenings­blade, Månedsbladet Press, Hjemmeværnsbladet etc.

 


 

HER står skulptu­ren:

                   Københavns "Indre Svinehund" tilhører Beboerforeningen Blågården og står nu på Den Røde Plads ved Korsgade (Blågårds Plads) på Nørrebro.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Beboerforeningen Blågården

Tlf.: 31 39 70 11

Formand Jan Majfred

             Tlf.: 31 35 80 09

 

             ØVRIGE kontakter:

                  Peter Martinussen, Kbh.s Rådhus:

Tlf: 33 66 33 66  eller

33 15 50 18.

Fax: 33 32 30 64

 


* Bente Frost, Magistratens 4. Af­deling

Tlf: 33 66 33 66

Fax: 33 12 13 76

­­

Odense

                   Borgmester Verner Dalskov  (nuværende borg­mester er

Anker Boye)

Rådhuset

5000 Odense C.

Tlf: 66 13 13 72

Fax: 66 13 92 09

 

 


Forløb: Opstillet på Flakhaven i Odense tirsdag d.9/11, 1993, kl. 14.39. Fjernet i løbet af en halv time, men dagen efter sat tilbage, efter kommunen har overvejet sa­gen og happeningens omfang og kunstnerens navn er blevet kendt. Denne gang kom skulpturen op at stå på Klingenberg plads ved Råd­huset i byens centrum. Skulpturen har været udsat for hærværk. En lokal præst prædikede ved juletid over "Min Indre Svine-hund" og fik til lej­ligheden bragt en model af skulpturens hoved ud til Otterup Kirke ved Odense, hvor det blev anbragt på prædikestolen. Der blev sendt fax på dagen og no­vember-materiale til borgmeste­ren. Sagen behandles på møde i Odense Bys Kunstfond d. 9/2 1994. Borgmester Anker Boye takker nej til gaven og anmoder om at skulpturen fjernes. Svarbrev fra Galschiøt om, at det bliver den ikke, men at der kan findes en an­den placering. Forslag fra Odense borgere om at opstille skulpturen i Zoo, da den vil passe godt sammen med de andre dyr og minde os om, det dyr vi selv har i os. Zoos di­rek­tør, Hans Aage Kofoed, tak­ker i et brev af 22/3, 1994 nej til skulpturen, som han ikke mener "pas­ser i havens koncept." Mange andre har vist interesse for at til­byde den odenseanske svinehund en permanent plads f.eks. Kultur­stedet 17:48, Tornbjerg Gymna­sium i Odense, og Helsingør og Slagelse Gymnasium på Sjælland. Helsingør Gymnasiums rektor har søgt Frederiksborg Amts Kulturud­valg om penge til at købe en svi­nehund til opstilling på gymna­siets område. I august 94 løber Tornbjerg gymnasium af med sej­ren. Svinehunden skal i det kom­mende sko­leår fungere som var­tegn for skolen temaår: ‘De(t) fremmede og os’. Overdragelsen sker d. 23 august med deltagelse af både borgmester Boye og Galschiøt, og sidstnævnte under­streger overfor borg­mesteren, at han nu ikke må glemme, at når skoleå­ret er slut, får han igen an­svaret for sin gave.

 


Der har naturligvis været en omfat­tende lokal pressedæk­ning, da Odense er kunst­nerens hjemby. Bl.a. en lø­bende dæk­ning i Fyns Stiftstidende, unde r og efter hap­peningen, samt i andre fynske avi­ser. Galschiøt har flere gange væ­ret i re­gional-tv (TV2-Fyn), bl.a. i de­batprogram med en flygtning og en sam­funds­forsker (Dominique Bouchet) og i Radio Fyn, Odense lokalradio, osv. Læserdebat i Fyns Stiftstidende. Arrangementer på Badstuen i Natcafé og i Tidsmeje­riet med foredrag, debat og under­holdning.

 


 

HER står skulpturen:

                   Tornbjerg Gymnasium

Skærmhatten 15

Postboks 528

5220 Odense SØ

Tlf.: 66 15 71 02

Fax: 66 15 71 54

 

ANSVARLIG for skulpturen:

 


* Stadsdirektør i Odense - Odense Bys Kunstfond

Bjarne Christensen

Tlf: 66 13 13 72

Fax: 66 12 92 09

ØVRIGE kontakter:

                   * Borgmester Anker Boye

Tlf: 66 13 13 72

*Tornbjerg Gymnasiums rektor Lene Pind

Tlf.: 66 15 71 02

Fax: 66 15 71 54

* Zoologisk Have

Direktør Hans Aage Kofoed

Tlf:  66 11 13 60

Fax: 65 90 82 82

* Helsingør Gymnasium

Borgmester P. Christensensvej 3

3000 Helsingør

Att.: Rektor: Carl Peter Knudsen

* Radio Fyn

Nana Ziegler og Per Fogt.

Tlf: 63 15 77 00

 

 

 


Århus

                   Borgmester Torkild Simonsen

Rådhuset

Rådhuspladsen 2

8000 Århus C.

Tlf.: 89 40 20 00

 

 


Forløb: Opstillet tirsdag d. 9/11 1993, kl. 19,43 ved Rådhuset. Skulpturen fik lov at blive stå­ende. Der er sendt fax til borg­mes­ter på dagen, samt no­vember mate­riale. Svarbrev af 14/12, 1993, hvori Torkild Simonsen skriver, at Århus af "princi­pielle grunde ikke kan modtage gaven." Men at kunstneren kan afhente eller finde en aftager til skulpturen. Fra flere sider blev der vist in­teresse for at overtage skulpturen, bl.a. fra et gymnasium og en erhvervsleder. En forespørg­sel hos Århus Kunst-museum gav et svar fra museumsdi­rek­tør Jens G. Sørensen, der må siges at være en af kunstverdenens spidser, om at "budskabet som ligger i skulpturen er af en så stærk karakter, at det ville være en tilsi­desættelse af skulptu­ren, hvis den ikke får lov at leve sit eget liv, men bin­des op med den æstetiske ramme, som et kunstmu­seum re­præsenterer. Vi sy­nes helt be­stemt, at skulp­turen skal placeres et sted, hvor den får sit eget rum at virke i, således at den står stærkt synlig i byrummet til folks ihu­kommelse." M.h.t. pressedæk­ning har bl.a. Århus Stiftstidende og den øvrige lokalpresse dækket begivenheden. Radio og TV: Se de andre byer.

 


Skulpturen står nu i Frichsparken, et boligom­råde uden for Århus, hvor ejeren af området på længere sigt vil skabe en skulpturpark.

 


                  

 

 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   Ejendomsmægler Olav De Linde

             Søren Frichsvej 38 A

             Århus

             Tlf.: 86 15 42 44

 

             HER står skulptu­ren:

                  Skulpturen står nu perma­nent i Frichsparken.

 

 

        Herning

                  Borgmesteren

 


G. Schmidt Madsen

Rådhuset

Torvet 1

7400 Herning

Tlf: 97 21 16 64

Fax: 97 21 38 58

 

Forløb: Opstillet foran Teamtea­tret tirsdag d. 9/11, 1993 kl. 21.45. Skulpturen har fået lov at blive stående frem til 1 januar, 1995 foran Team Teatret. Der blev sendt fax på dagen til borgmester og politi, samt novembermateriale til borgmesterkontor. Der har væ­ret en pæn lokal pres­sedæk­ning. Se i øvrigt de andre danske byer. Skulpturen står, hvor den blev stillet foran Team Teatret. Her stod den frem til januar 1995. Skulpturens skæbne afgøres i skrivende stund i Herning byråd.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Teamteatret

Betaniagade 6-8

7400 Herning

Ole Sejersen

Tlf: 97 12 55 77

 

Her står skulpturen:

                   Samme sted.

 

Øvrige kontakter

*Borgmeste­ren i Herning

Att. Fuldmægtig G. Schmidt Madsen

 


Tlf.: 97 21 20 00 lok. 2613

 

 

Struer

                   I Struer og omegn har svi­nehunden været årsag til en heftig læserdebat i pressen, som har bølget i den nor­djyske presse. Det skyldes, at formanden for SF i Struer, Egon Roesgaard foreslog byrådet, at man fik en Svinehundsskulptur til byen. Det skulle være en påmin­delse om det betænkelige i, at par­tiet "Holger Danskes" Kaj Villy Villadsen havde fået stem­mer nok til at komme i byrådet. De lokale SID- og KAD af­delinger støttede Roesgaard i starten, mens på den anden side bl.a. den lokale for­mand for Fremskridtspartiet blan­dede sig i debatten, der som ugerne gik blev mere og mere perfid. Til sidst kom diskussionen næsten udelukkende til at dreje sig om, hvem der skulle betale for, at skulpturen kom til Struer, skatte­borgerne eller... Jens Galschiøt Christophersen erklærede derfor, at det ikke skulle komme an på pengene, og at skulpturen kunne er­hverves for et symbolsk beløb. Alligevel ønskede byrådet ikke at opstille skulpturen. Svinehunden kom dog alligevel til Struer i for­bindelse med en udstil­ling i au­gust, på Gimsinghoved, der var planlagt uafhængigt af læserde­batten.

 


 

Kontakter:

                   * Egon Roesgaard

Bettevej 1 B

7600 Struer

Tlf.: 97 85 43 75

________________

          

 

BELGIEN

              (Telefon fra Danmark: 00 32)

 


 

Antwerpen

                   Borgmester: Bob Cools

Stadhuis

Crote Markt 1

2000 Antwerpen

Tlf..: 3 - 220 82 11 eller

3 - 220 82 05 (obs.)

 

Forløb: Opstillet på Groen Plaats, mandag d. 8.11 1994 kl. 5.25. Blev fjernet samme dag efter ca. 2 timer. Der blev sendt fax på dagen til borgmester og po­liti, samt novemberma­teriale til borg­mester på Stadhuis. Kommunen er i flere omgange kontak­tet og vi er henvist til flere forskellige em­bedsmænd og museer, hvor ingen rig­tig ved, hvem der er ansvar­lig eller hvor skulpturen er. Materialet er sendt til mu­seerne, der ikke ag­ter at følge sagen op. Forvirringen hersker i den tidligere europæ­iske kul­turby. En opringning til poli­tiet og hittegodskon­toret giver ikke resultat (25.2 1994). Manden på hittegodskontoret foreslår, at vi skriver til borgmeste­ren og spør­ger hvor skulp­turen er! Vi bli­ver via en kontakt til Middelheim Museum gjort opmærksom på, at skulpturen nu står på et hittegod­skontor, hvor interesserede afta­gere kan henvende sig. Der har så vidt vi har kend­skab til in­gen presse­dækning væ­ret. Antwer­pen var, da skulpturen blev opstil­let, Europæisk kulturby 93.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Hr. Neauwdorp

Tlf.: 3 - 232 39 20

 

HER står skulptu­ren:

                   Storehouse (Municipal Mid-sec­tion for recon­struc­tion)

Horbouvillekaai 45

2000 Antwerpen

 

ØVRIGE kontakt­per­soner:

                   * Stadt Antwerpen

Kunsthistorische Museum

 


Att. Menno Meewis, Wetenschap­pelijh Assistent.

Middelheimlaan 61,

2020 Antwerpen 2

Tlf: 3 - 827 15 34

Fax: 3 - 825 28 35

* Museumskontor i Antwerpen

Hr. Denys: Tlf: 3 - 232 84 28

*Politiet i Antwerpen:

 


Tlf: 3 - 20 25 511

 

 

Bruxelles

                   Mayor Demaret

L´Hotel de Ville

Grand place

1000 Brussels

Tlf: 2 - 513 46 35

 

Forløb: Opstillet på Grand Place mandag d. 8.11 1993 kl. 7.50 am. Vi har ikke kunnet skaffe præcise oplys­ninger om, hvor længe skulpturen stod på Grand Place. Der er sendt fax på dagen, samt novem­bermateri­ale til borgmes­terkon­toret. Det er older­mand i kommunen, hr. Thielemans, der har sa­gen. Han prøver i øje­blikket at finde ud af, om der kan fin­des en permanent plads til skulpturen og har al ma­te­rialet. Så vidt vides har der ingen presse­dækning væ­ret. Pr. februar 1995 er sagen overgivet til Fru Lemesre.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Fru Lemesre. Kulturafdelingen

Tlf: 2 - 513 32 57 eller 512 28 96

eller 2 - 513 46 35 (kommunen).

 

HER står skulptu­ren:

 


Det ved Fru Lemesre el­ler hendes sekretær hr. De Ville

 

________________________

 

 

 

 

 

 

FRANKRIG

              (Telefon fra Dan­mark: 00 33)

 

Paris

                   Borgmester: Maire de Paris Jacques Chirac

Hotel de Paris

75004 Paris

75 196 RP

Tlf: 1 - 42 76 40 40

Fax: 1 - 42 22 02 62 (?)

 

 


Forløb: Opstillet mandag d. 8.11 1994 kl. 4.28 pm. på Bastille Pladsen (Place de la Bastille). Det er uvist, hvor længe den har stået der. Der er sendt fax på da­gen og no­vembermateriale til borgmesteren. 6/1, 94 får vi brev fra borgmes­ter­kontoret om, at sa­gen er overgivet til kul­turafdelin­gen, hr. Aillagon. Der er i flere omgange blevet rin­get og skrevet til Paris' myndigheder og for­skel­lige forvaltninger og afde­linger har tilsy­neladende haft sagen uden nogle rig­tig er klar over, hvad de skal gøre ved den. D. 24. 2 1994 ringer hr. Aillagons se­kretær Ste­fan Carrayrou og beder om billeder af skulpturen for at kunne un­der­søge sagen. Et bil­lede samt pres­seklip af­sendes sent i februar 1994. Der kommer svarbrev i juni 1994, nu fra en Noëlle Chabert, (der åbenbart har sagen nu) og som takker nej til at udstille! Vi sender brev (januar 1995), hvor vi under­streger, at det vi er in­teresserede i, er at vide, hvor skulptu­ren er, og hvornår den blev fjernet fra Bastil­lepladsen og ikke om Paris by vil udstille den. Indtil videre er der ikke indkommet noget konkret svar. Som et af de eneste lande har der i Frankrig in­gen presse­dæk­ning været.


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   Affaires Culturelles

Ville de Paris

Dep. Artes Plastiques

 


* Att: Stefan Carrayrou el­ler Noëlle Chabert

31, Rue de Francs Bourgois

75004 Paris

Tlf.: 42 76 63 72 (Carrayrou) eller 42 76 66 76 (Chabert)

 

HER står skulptu­ren:

                   Det ved Noëlle Chabert - måske.

 

 

 

 

 

 

 

Lyon

                   Prefekture de Region

14 Bis Quai Sarrail

106 Rue Pierre - Corneille

66 4 19 Lyon

Cedex 03

Tlf: 72 61 60 60

Fax: 72 00 21 03

 

 


Forløb: Opstillet Tirsdag d. 9.11 kl. v. Hotel de Ville kl. 00.30. Skulpturen er fjernet samme dag og er flyttet til et depot under kommunen. Der er sendt fax på dagen, samt no­vem­bermateriale til Hotel de Ville (borgmesterkontoret). Ingen på kommunen øn­sker at kommentere sagen, der henvises kun til hr. Si­mon, der står for det kommunale de­pot. Det skulle være en hr. Mic­hel Noir, der på kommunen, er an­svar­lig for skulpturen. Presse­dækning, som generelt i Fran­krig: Ingen.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                  * Hotel de Ville

        Att. Michel Noir

        Tlf: 78 27 781 31

 

HER står skulptu­ren:

                   Atelier Ville de Lyon

Poste 4923

Lyon

Hr. Simon

Tlf: 78 27 71 31

Fax: 72 00 97 84

 

 


 

Marseille

                   Borgmesteren:

Prefekture de Region

Pl. Felix - Baret

13 2 82 Marseille

Cedex 03

Tlf: 91 57 20 00

 

Forløb: Opstillet tirsdag d. 9.11 1994 kl. 18.50 ved Hotel de Ville, hvorfra den vist nok blev fjernet efter en dag. Der er sendt fax på dagen, samt novem­bermate­riale til borg­mes­terkontoret. Senere opringninger til byen vi­ser, at ingen ved no­get. Vi sender på ny ma­teriale og to måneder ef­ter et rykker­brev med besked. Det anty­des af en fru Breton fra kom­munen, at hvis skulp­tu­ren er stillet ulov­ligt op, skal den nok destru­eres. Pressedækning som generelt i Frankrig: Ingen

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

Direction Des Affaires Culturelles

* Att: Christine Breton

38 Rue St.Ferreol

60 001 Marseille

Tlf.: 91 33 03 00

HER står skulptu­ren:

 


Det ved fru Breton - måske!

 

_______________________

 

 

HOLLAND

              (Telefon fra Dan­mark: 00 31)

 

 

             Amsterdam

                  Borgmester: E. Van Thijn (Gået af pr. 1/2 1994)

             Amsterdam City Hall

             Amstel 1

             1011 P N  Amsterdam

             Tlf.: 20 - 624 11 11

             Fax: 20 - 552 31 00

 

 


Forløb: Opstillet mandag d. 8.11 1993 kl. 6.15 på Dam Plaats. Skulpturen fik lov til at stå alle 14 dage, og blev derefter flyttet af en underafdeling af Amsterdams kommune. Den står nu på et af kom­munens opbeva­ringslagre. Der er sendt fax på dagen, samt novembermateriale til borgmesteren. Der her­sker en del forvirring på Amsterdam kommune om, hvor længe skulp­turen har stået på Dam Plaats. Vi har talt med forskellige pres­se-chefer for kommunen, som ikke aner noget, og som derfor får en ny forsy­ning materiale. Sidste officielle bulle­tin er fra Kommu­nens pressechef Maarten Lekker­kerker, der med­deler, at kommunen ikke vil ikke gøre mere ved sagen, men ønsker os held og lykke med opstillingen i Moskva. Og tilfø­jer, at skulptu­ren kan afhentes på la­geret. Vi skriver til­bage (20/4, 1994), at vi synes det er underligt, at en by som Amsterdam ikke kan el­ler vil finde en plads til en skulp­tur af en sådan vig­tighed.

 


Pressedækning: Stort billede på forsiden af aviser i Amsterdam og Rotterdam. Læserbrev. Artikel i fe­bruar fra det kommunale lager der altså bl.a. huser bortløbne svine­hunde, der fortæller, at der skal holdes en slags hitte­godsauktion. Skulpturen er desuden ble­vet brugt som sym­bol i TV.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Kommunens kulturaf­de­ling:

Tlf: 552 34 12

 


* Maarten Lekkerkerker (pressechef for Amsterdam Kom­mune)

Amstel 1

1011 PN Amsterdam

Tlf.: 552 91 11

Fax: 621 55 50

 

 

             HER står skulptu­ren:

                  * Kommunens lager

             Tlf: 20 - 596 23 18

             Fax: 20 - 596 42 06

 

        _______________________

 

 

 


ITALIEN

              (Telefon fra Dan­mark: 00 39)

 

 

Milano

                   Borgmester:

Mr. Marco Formen­tini

P. della Scala  2

Plazzo Marino

20121 Milano

                   Tlf: 2 - 62 36

Fax: 2 - 72 00 14 83

 

Forløb: Opstillet på Piazza Ar­gentina, tirs­dag, d. 9.11 1993 kl. 22.42. Ifølge fru Simon Garabelli på kommunen blev skulp­turen fjernet efter en halv time. Den står nu i en af kommu­nens opbeva­rings­ma­gasiner. Der er sendt fax på dagen, samt no­vember­materiale til kommunen. Garabelli oplyser (d.25. 2 1994) at det blev oversat og sendt til borgmester og kultur­borgmester. Ingen har ønsket at svare på eller kommen­tere sagen. Pressen har bragt store artikler i bl.a. Torino aviser med interviews med filo­sof­fer og kunsteksperter. Man mener at aktionen må være udført af en tysk kunstner p.gr.a dens præ­cise udførelse. Desuden er en lyshåret pige blevet set i for­bin­delse med opstil­lingen! Skulp­turen, der stod tre huse fra den dom­mers bolig, der i sin tid dømte “De røde briga­der”, blev undersøgt for bomber, da man fryg­tede at den in­deholdt så­danne. Også i to Mila­noaviser var der ar­ti­kler. Desuden er der et ube­kræftet rygte om, at svine­hunden har været vist i TV. I august 1994 modtager vi brev fra en Sergio Colombo, om at skulp­turen er beslaglagt af administra­tionen, da byens kulturaf­deling ingen interesse, har vist for sagen.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   Borgmesterkontoret:

                   * Att.: Simona Garabelli

(taler en­gelsk)

             Tlf.: 2 - 62 36

             * Kulturafdelingen

             Dr. Sergio Colombo

             Settore Cultura e spetta­colo

             Comune di Milano

             Via T Marino, 7

20121 Milano

Tlf.: 2 - 86 46 40 94

 

HER står skulptu­ren:

                   Det ved de på kommu­nen.

 

ØVRIGE kontakt­per­soner

                   *Information (kommunen)

Tlf.: 2 - 876 46 01 71

 

 _________________________

 

 

 


NORGE

              (Telefon fra Dan­mark: 00 47)

 

 

Oslo

                   Borgmester Ann-Marit Säblönes

Oslo kommune

Rådhuset

0037 Oslo

Tlf.: 22 - 86 16 00

 

 


Forløb: Opstillet mandag d. 8.11 1993 kl. 5.40 på Eidsvolls Plats foran den norske rigsdag. Skulpturen stod til d. 9 december, 1993, hvorefter den flyttes af Oslo Kommune. Står nu på et kommu­nalt lager, trygt og varmt, som det med­deles. Sagen er behand­let i byrådets kulturafde­ling, der, efter henven­delse til de forskellige kunstsam­linger i Oslo, beslutter at skulpturen ikke skal have perma­nent plads på grund af mangel på "kunstnerisk kvalitet". Gør nogen krav på den udleveres den. Sker der noget vi­dere med den, bliver det ef­ter en politisk afgø­relse. Vi har ikke mod­taget noget skriftligt. Der er sendt fax på da­gen, samt novemberma­teriale til borgmester­kontoret. Desuden er der sendt et brev 23.2 1994 til Kulturafdelin­gen, Oslo Byråd.

 


Mht. til presse­dækning, så har Arbeiderbladet bragt en pæn stor artikel. Sidst i november var der en notits m. bil­lede i dagbladet VG m. inter­view (Jon Selos). Norsk TV har desuden vist bil­leder om Svinehunden i forbindelse med en de­bat om, hvorvidt den skulle flyttes.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Johannes Jaastad

Kulturafdelingen Oslo Byråd

Tlf.: 86 16 06

 

HER står skulptu­ren:

                   Det ved Johannes Jaastad

 

_________________________

 

 

 

 

 

SCHWEIZ

              (Telefon fra Dan­mark: 00 41)

 


 

 

Zürich

                   Borgmester - Stadtpräsident Zürich

Stadthausquai 17

8001 Zürich

1 - 216 31 11

 

Forløb: Opstillet på Wein-platz, tirsdag d. 9.11 1993, kl. 11. 32. Her står den ca. 14 dage. En artikel i en avis fra d. 26/11 skri­ver, at ‘Svinehundens dage er talte’, da politiet vil fjerne den. Der er sendt fax på dagen, samt no­vember­mate­riale til borgmesteren på rådhu­set. Efter i flere om­gange at være ble­vet henvist fra én afdeling til en anden, kommer vi frem til, at skulpturen stod no­gle dage, - hvor længe vi­des ikke præ­cist. Den er nu fjernet og står på et lager. Vi henvises fra kommu­nens Hr. Hobe til Marie Louise Lienhart, ad­junkt i bildende kunst. Hun oply­ser at skulptu­ren står hos Verwaltungspo­lizei og at hun er ansvarlig.

 


Pres­sedækning: Der har været notit­ser mindst fire aviser med store billeder.

 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Marie Louise Lienhart (adressen kan fås v. at ringe til kommune). Tlf.: 251 61 77

 

HER står skulptu­ren:

                   Verwaltungspolizei Stabsunterof­ficer


                   H r. Bruno Schläpfer.

 


Tlf.: 216 71 11

 

ØVRIGE kontakt­per­soner:

                   *Hr. Hobe. Tlf.: 1 - 216 31 21

 

 

Geneve

                   Borgmesteren: Christian Grobet

(Mairie Geneve-Ville)

Rue Hôtel- de - Ville

1211 Geneve

Tlf.: 22 - 318 11 11

Fax: 22 - 28 43 82

 

Forløb: Opstillet foran FN-byg­ningen ved hoved­indgangen tirs­dag, d. 9.11, 1993, kl. 7.20. Det forly­der, at den blev stående no­gle dage, hvor længe vides ikke præ­cist. Der er sendt fax på dagen, samt novem­bermateri­ale til borg­meste­ren. Herfra modtages brev (d.25/11 93) om at skulptu­ren "desværre er forsvun­det". Der kan klages til FN eller bys­tyret af­hængig af hvis område, den stod på! Langt om længe og ef­ter me­gen korrespon­dance, bliver det klart, at en hr. Bosson, er den an­svarlige. Hr. Bosson er meget brø­debetynget over at skulptu­ren er "disparu", forsvundet og at hans eftersøgnin­ger indtil videre ikke har givet resultat. Politiet i Gen­eve ved heller ikke noget. Der har så vidt vides ingen pressedæk­ning væ­ret i Geneve. Til gen­gæld ved vi fra den dan­ske ambassadør­sekre­tær, at skulpturen er blevet set af alle de di­plo­mater, der dagligt går til og fra FNs ho­ved­bygning, - og det er mange.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Hr. Bosson. Tlf.: 22 - 318 12 05

*Michel Rosetti (borgmesteren)

Maire de la ville de Geneve

Rue de l' Atthenée 7

1211 Geneve 12

Fax: 22 - 347 20 13

(Kan evt. kontaktes)

 

* FN-bygningen

United Nations Organisations

Office of Geneva

1200 Geneve

Tlf.: 22 - 907 12 34

 

HER står skulptu­ren:

 


Dette er netop proble­met i Geneve. Det ved man nem­lig ikke.

 


 

ØVRIGE kontakt­per­soner:

                   *FN - Hovedpalæet: 907 12 34

*Politiet i Geneve: Fax: 301 34 91

 

 ____________________ ______

 

 

SPANIEN

              (Telefon fra Dan­mark: 00 34)

 

 

Barcelona

                   Borgmester: Pascual Maragall

Ayuntamiento de Barcelona

Plaza Sant Jaume

Barcelona

 


Tlf: 3 - 402 70 00 eller tlf: 3 - 402 73 89 (pressechef Angela B.)

 

Forløb: Opstillet på Plaza Rei Juan Carles 1, v. Passeig de Gra­cia. D. 10.11 1993 kl. 12.00. Her afslø­res Cogitos identitet til at være Jens Galschiøt Christopher­sen. Der er or­ganiseret et pænt presse­opbud, bl.a. foto­grafer fra Reuters, det spanske pres­sebureau, et par Tv-kanaler og en del aviser. Der skåles i champagne efter at skulp­turen er afsløret. Jens in­ter­viewes til TV og flere aviser. Skulpturen fjernes 12.11 1993 om efter­mid­dagen til et lager under "Ayuntamiento de Gracia" den lo­kale del af byen. Der er sendt fax på dagen, samt novem­bermateriale til borg­mesteren. Desuden et brev, der afleveres per­son­ligt til ham på hans adresse. Det har ikke været muligt at få no­gen officiel kom­mentar fra kommunen trods gen­tagne forsøg på at kontakte bl.a. pressec­he­fen. Lokalt er mulig­he­derne for at opstille skulpturen i en lille by, Castelldefels, i nærhe­den af Barcelona, blevet undersøgt af en inte­res­seret fotograf fra EFE, det spanske nyhedsbu­reau. Dette afvises af bystyret. Daniel Ro­maní, presse­mand i kommunen, overta­ger sagen. Og næsten et år efter opstillingen kommer der et brev fra Barcelonas borgmester og lokalborg­mester (for ‘Districte de Les Corts”). En arbejdsom råd­mand, Jordi Pacheco i Canals, har fået gen­nem­ført at svinehunden d. 12.10 1994 får sin faste plads i Barcelona. Kunstneren, der ikke selv kan være til stede, da han først har fået be­sked dagen før op­stil­lingen, repræsen­teres af danske Eva Kjær, der er bosiddende i Bar­celona ved det officielle arran­ge­ment. Pressen dækket om afte­nen (10/11 1993) i Nyhederne på TVE (Spaniens største tv-kanal) og TV3 en 'uafhængig' (reklame-finansieret) kanal er der begge ste­der et par minutters ind­slag. To avi­ser har en lille og en større arti­kel. Den ene, Nou Diari, følger op dagen efter. Desuden en artikel i et uaf­hængigt blad. Ved opstil­lingen i oktober 1994 er der lokal TV til stede.

 


 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Disctricte de les Corts

Fru. Teresa Perelló i Domingo

 


Regidora Presidenta de Consell Municipal

Plaça Comas 18

             08028 Barcelona

             Tlf.: 3 - 411 26 25

             Fax: 3 - 330 47 41

        * Jordi Pacheco i Canals

        Conseller-Portaveu del Distircte (lokalområdets tals­mand)

Tlf.: 3 - 412 00 88

 

HER står skulptu­ren:

                   I en park v. C/ Torrent Gornal, s/n

 

ØVRIGE kontakt­per­soner:

 


* Kulturafdelingen. Borg­mes­terkon­tor: Tlf.: 3 - 318 58 87

* Angela Benin, pres­sec­hef, borgmesterkon­tor:

Tlf.: 3 - 402 73 89

* Albert, fotograf (vedr. Castdell­defells) (også fax):

Tlf.: 3 - 665 33 26

Arbejde.(EFE): Tlf.: 3 - 484 38 19

 

SVERIGE

              (Telefon fra Dan­mark: 00 46)

 

 

Stockholm

                   Kulturborgmesteren Anna Lindh

Stockholm kommune

Hantverkgatan 1

S - 105 35 Stockholm

Tlf: 8 - 785 92 41

 

Forløb: Opstillet mandag d.8/11 kl. 19.45 på Drottningsgatan i Stockholm (ved parla­men­tet). Skulpturen står stadig på Drott­ningsgatan. På møde i byrådet d.22/2 1994 besluttes det, efter lange diskussioner, at skulpturen skal fjernes. Begrundelsen er, at man ikke mener at happe­ningen længere er i gang. Den var fin som en overraskelseseffekt, men place­res den per­manent et sted, falder ideen til jorden. Der er sendt fax på dagen, samt novembermateri­ale til borgmesteren. Vi henvises senere til Kunstkancelliet, der har sagen og skal af­gøre om skulpturen skal kø­bes eller sælges. Brev af 18/3, 1994 om at byrådet har besluttet, at de ikke selv vil finde et nyt sted til skulpturen. Vi aftaler med Kaj Larsson derfra, at hvis der kan fin­des en anden af­tager, vil kommu­nen være tilfreds.

 


Mht. presse­dækning, har der ikke været no­get i aviserne, men TV-ny­hederne har bragt ind­slag og desuden er skulpturen i forskellige sammen­hænge blevet brugt som symbol.

 


 

ANSVARLIG for skulptu­ren:

                   * Kunstkancelliet Kaj Larsen

Tlf.: 8 - 84 14 10

Stockholms Konstråd

Torkel Knutssonsgatan 2

118 25 Stockholm

 


Tlf.: 8 - 668 51 93 eller 669 82 08 Fax: 8 - 84 42 68

 

HER står skulptu­ren:

                   Det ved Kaj Larsson, for­modentlig flyttet til et la­ger.

 

__________________________

 

 

TYSKLAND

              (Telefon fra Dan­mark: 00 49)

 

                   GENEREL TV-DÆKNING I TYSK­LAND

 


Der har været vist klip i nyhe­derne, og svine­hunden er blevet og bliver stadig ofte brugt som sym­bol i forskel­lige sammenhænge.

 

Berlin

                   Borgmester: Eberhardt Diepgen

Überbürgermeister von der Stadt Berlin

Der Senat von Berlin

Berliner Rathaus

D- 1020

Tlf.: 30 - 228 26 95 0/30 -

 


228 24 01 0/30 - 26 95 20 15

 

Forløb: Opstillet (som den eneste den dag, og som den sidste i happeningen) ved Brandenburger Tor. d. 11/11, kl. 22.15. Så vidt vides blev den stå­ende til midt i januar (kilde: TV2). Der er sendt fax på dagen, samt novembermate­ri­ale til Berliner Rathaus. Modta­ger brev fra Senatsverwaltung für Soziailes (d. 8.12 93), der har modtaget mate­ria­let. De afviser mu­ligheden af at udstille (!). Imid­lertid ligger sag og materiale i Se­natsverwaltung für Kulturelle An­gelegenheiten. Brev der­fra (14.12 93) med­deler at sagen er flyttet til Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen. De kontaktes pr. tlf. d. 22/2 og vi taler med Fru. Nottmeyer, der sid­der i Kulturafde­lingen. Hun har aldrig hørt om Svinehunden, endsige aner om den stadig står v. Brandenburger Tor. Vi sen­der materiale til hende (22/2 94): Avisudklip, ko­pier af presse­meddelelse, no­vembermateriale, samt en fax med et par sider af det samme). Hun lo­ver at følge op på sa­gen. Dette har hun imid­lertid ikke gjort. Vi rykker d. 21/4, 1994, henvises til nye an­svar­lige og andre afdelin­ger under Berlin kommune. På nuværende tidspunkt har vi via en privat kontakt fundet frem til, at skulptu­ren har stået ved Brandenburger Tor frem til februar, 1994. Derefter er den flyttet til et lager ved Alexanderplatz. Regnin­gen for flytnin­gen lyder på 552, 00 DM, som vist er betalt af ‘Bezirksamt’, der nu står for skulp­turen. De 9 forskellige øvrigheds­per­soner og de 5 for­skellige kom­munale af­delinger vi igennem et år var i kontakt med, lykkedes det al­drig at finde ud af, hvor skulp­turen var! Mht. pres­sedæk­ning for­lyder det, at der i happeningdagene, og ef­ter, flere gange har væ­ret bragt noget i tysk TV. I mange aviser over hele Tyskland bringes desu­den et billede m. tekst fra Brandenburger Tor.

 

 


 

 

 

 

 

ANSVARLIG for skulpturen:

                   * Elfriede Müller (officielt har de sagen)

Kunst-am-Bau-Büro

Köthener Strasse 44

             1000 Berlin 61

             Tlf.: 261 11 91

 

             HER står skulptu­ren:

                  *Bezirksamt Mitte von Berlin

 


Abteilung bau- und

Wohnungswe­sen

Tiefbauamt

Alexanderplatz 1

10178 Berlin

 

Kontoret/administra­tion:

Rosa-Luxemburg Strasse 18

10 178 Berlin

Att: Fru Gruhle

 

 

Bonn

                   Borgmester: Hr. Hans Daniels

Überbürgermeister von der Stadt Bonn

Rathaus

D - 53111 Bonn

Tlf: 228 - 771

 

Forløb: Opstilles d.8/11 kl. 4.08 ved Kunst Museum. Det vi­ser sig, at skulpturen står på Kunst- und Austellungshalle der Bundesrepu­blik Deutschlands område. I et brev (af 16/12 '93) fra Kunst Mu­seum med­deles det, at den ville være blevet flyttet hvis den havde stået på Kunst Museets område! Der sendes fax på da­gen, samt no­vemberma­teriale til Kunstmuseet, der sender kopi til Kunst- und Aus­tellungshalle. De med­deler os pr. brev (af 13/12) at skulpturen har stået urørt i ca. en må­ned foran mu­seet og at den nu er flyttet til et område syd for bygnin­gen, hvor den stadig kan ses af publikum. Skriftlig be­kræftelse fra Kunst- und Austellungshalle mod­taget omkr. 1/3, 1994, om at skulpturen nu står udstillet permanent i en have på sydsiden af bygningen. Der er in­gen planer om at flytte den, og hvis det sker, bli­ver der givet besked til os.

 


Der har ingen presse­dækning væ­ret specifikt af skulptu­ren i Bonn.

 

ANSVARLIG for skulpturen:

                  *Att: Hr. Hubert Ringwald

             Kunst- und Austellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Friedrich-Ebert Allee 4

53113 Bonn

Tyskland

 


Tlf: 228 - 91 71 0

Fax: 228 - 23 41 54

HER står skulptu­ren:

                   Permanent i en have ved Kunst- und Austellungshalle der Bundes­republik Deutschland

 

 

München

                   Borgmester: Christian Ude

Überbürgermeister von der Stadt München

Rathaus

Marienplatz 8

80331 München

Tlf.: 89 - 23 31

 

Forløb: Opstillet på Marien Platz onsdag d. 10.11 1993 kl. 19. 15. Herfra flyttes den d. 11.11, 1993 om for­middagen. Der er sendt fax på dagen, samt no­vem­bermateriale til borgmesteren, som via pressen truer kunstne­ren med en pæn regning for kommu­nens udgif­ter, hvis han skulle lægge vejen forbi München. Fra kom­mu­nen får vi senere at vide (af en fru Lange), at en fem-seks pri­vate har ringet og vil købe skulp­turen. Om pen­gene vil blive givet til anti-racistiske formål er ikke sikkert. Efter for­hand­linger afgi­ves skulpturen til en kvinde der samler på grise fra hele verden’, Fru Kastenmiller. Pris: Kommu­nens udgifter. Heidi Kastenmiller er meget glad for skulptu­ren, som er den største i hendes samling. Hun har døbt den ‘Edward’. Hun er også enig i bud­ska­bet i forbindelse med hap­peningen. Sidst i april la­vede hun en happe­ning/reception i sin egen have, hvortil Galschiøt var inviteret. Hun siger, at skulp­turen er kilde til mange dis­kussio­ner blandt de for­bipasserende. Den syd­tyske svinehund blev den før­ste der blev "solgt". Og så til en samler. Mht. presse har der været arti­kler i mange aviser, samt no­titser.

 

             ANSVARLIG for skulpturen:

                  Under kommunen.

             *Frau Lange. Baureferat für Stras­sen und öffent­liche Angelegenhei­ten.

             Tlf: 89 - 233 92 716 Fax: 89 - 233 97 60

 

             HER står skulptu­ren

                  Privat hos

             *Heidi Kastenmiller

             Tannestrasse 23

             85579 Neubiberg

 


Tlf.: 89 - 60 14 031

 

__________________________

 


 

 

ØSTRIG

              (Telefon fra Dan­mark: 00 43)

 

 

Innsbruck

                   Borgmester: Hr. Romuald Niescher

Der Bürgermeister von der Stadt Innsbruck Amt der Tiroler Landes­regierung - Landhaus

6021 Innsbruck

Tlf: 51 - 2 53 60

Fax: 51 - 2 56 73 26

 

Forløb: Opstilles ved Landesthea­ter. 10/11 kl. 13.30. Står ca. et døgn og transporteres deref­ter væk af brandvæsenet under overvåg­ning af politiet. Står nu på et af kommunens lagre, vist stadig i bran­dvæsenets varetægt. Der sen­des fax på dagen, samt no­vember­materiale til borgmesteren. Fra kommu­nens kulturafde­ling medde­ler Hr. Burmann, at man ar­bej­der på at finde en per­manent plads til skulp­tu­ren. Er i øvrigt meget posi­tiv og vil meget gerne høre nær­mere, og skulpturen må siges at være i gode hæn­der. Efter to måne­der, er alt i orden. Det er på byråds­mødet i feb. 94 blevet be­sluttet, at man gerne vil have skulptu­ren stå­ende. Brev mod­taget fra borg­mes­ter, hvor han takker og in­viterer Jens Galschiøt Christophersen til Innsbruck til en senere offi­ciel op­stilling. D. 1. 12, 1994 opstilles skulpturen i Innsbruck bys park: Rapoldi-par­ken ved en of­ficiel be­givenhed. Mht. presse dækkes happenin­gen via Tiroler Tageszei­tung, Kurier, og flere småaviser bringer små artikler og notitser i hap­pening-dagene. Notits igen i Tiroler Tageszeitung (18/12) og i en Wieneravis ‘Alles’ d. 18/1 1994. Artikler fra aviser (som før­nævnte, samt Neue Kronen Zei­tung, VN, og Dalamiten,) om at borg­mesteren og byrå­det har dis­kuteret sagen og beslut­tet at be­holde skulpturen. Der følges se­nere op på sa­gen da skulpturen en­delig op­stilles, begivenheden nævnes også i radioen

 

             ANSVARLIG for skulpturen:

                  * Hr. Burmann Tlf.: 009 43 - 512 53 60

             (Adressen på kommu­nen)

             * Borgmester Hr. Romuald Nies­cher

 

             HER står skulptu­ren:

                  Rapoldi-parken i Innsbruck.